Jaunumi

16 Jūlijs 2019

Joomla! - dzinējs dinamiskā satura portālam
 • Izsludināta atkārtota pieteikšanās „Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursam”!

  Ciblas novada pašvaldība atkārtoti organizē Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu, kurā iesniegtajiem projektiem tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums.

  Kopējā projektu līdzfinansēšanas summa ir 3000 eiro, vienam projektam pieejamais finansējums – līdz 1500 eiro. Atbalsts būs pieejams projektiem, kas tiks realizēti 2019. gada laikā.

  Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Ciblas novada pašvaldībai, „Domes nams”, c.Blonti, Bontu pagasts, Ciblas novads, LV – 5706, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursam” un ar iesniedzēja kontaktinformāciju. Papildus konkursa pieteikuma elektroniskā versija jāiesūta uz e-pasta adresi svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv.

  Iepazīstieties ar konkursa nolikumu un gaidām Jūsu pieteikumu!

  Pieteikšanās – līdz 2019.gada 31.jūlija plkst.16:00.

  Konkursa nolikums

  Konkursa pieteikuma veidlapa

 • Ciblas novada ezeru zivju resursus papildina 20000 līdaku mazuļi

  Trešdien, 26. jūnijā, Ciblas novada pašvaldība Lielā Ludzas ezera un Zvirgzdenes ezera zivju resursus papildināja ar 20 000 vienvasaras līdaku mazuļiem.

  Abu ezeru, kas savstarpēji ir savienoti, zivju resursi atjaunoti saskaņā ar valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR"" rekomendācijām - 2017.gadā izstrādātajiem Lielā Ludzas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem. Lielajā Ludzas ezerā līdakas tiek intensīvi zvejotas un makšķerētas, to skaits ezerā pēdējo gadu laikā ir izsīcis.

  Līdakas tika iegādātas SIA “Rūjas zivju audzētava” par Ciblas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Zivkopis Ivo Zēmelis paskaidroja, ka līdakas audzētas dabīgajās ūdenstilpnēs, tā kā zivis jau pielāgojušās dzīvei ezerā. Par pieaugušām līdakas varēs uzskatīt pēc trim gadiem, bet tikmēr tās darbosies kā ezera sanitāri. Līdakas barojas no mazākām zivīm, tādējādi nodrošinot tīrību ezerā un līdzsvaru barības ķēdē, kas ļauj arī ezera baltajām zivīm augt lielākām.

 • Trešajā dabas skaitīšanas sezonā apsekos pusmiljonu hektāru zemes

  Līdz ar veģetācijas sezonu un pavasara atnākšanu ir sākusies arī dabas skaitīšanas trešā sezona. Šogad Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā 247 dabas eksperti pētīs Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība.

  Ekspertu uzmanības lokā būs apmēram pusmiljonu hektāru plaša teritorija, kurā viņi apsekos dažādus dzīvotņu veidus, piemēram, bioloģiski vērtīgus zālājus, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvus, avoksnājus, cilvēka mazietekmētu jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, alas un iežu atsegumus.

 • PIEEJAMS ATBALSTS jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai

  Šogad no 20. maija līdz 26. jūnijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai".

  Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā.Šī būs projektu pieņemšanas trešā kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3,96 miljoni eiro. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. Tas jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

  No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

 • Pašvaldībai piekritīgās zemes nomai – jauni nosacījumi

  Pagājušā gada 1. jūlijā stājās spēkā jauni MK noteikumi nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

  Šie noteikumi paredz, ka pirms zemes vai būves iznomāšanas, tai jānosaka tirgus vērtība. To var veikt tikai sertificēts vērtētājs. Mūsu pašvaldībā tāda nav, tātad jāizmanto to uzņēmumu pakalpojumi, kuriem ir šis vērtēšanas sertifikāts. Tas nozīmē, ka katrai zemes vienībai ir jānosaka tirgus vērtība, tas pašvaldībai prasa izdevumus vidēji EUR 120.00 par vienu vienību. Šos izdevumus MK noteikumi paredz atmaksāt zemes nomniekam.

 • Tiek veikta Ciblas novada teritorijas apsekošana dabā

  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.

  Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 un mērogā 1:50000 sagatavošanu Ciblas novada teritorijai, tas nozīmē - veiks teritorijas apsekošanu dabā.

 • Līdumniekos sportoja ģimenes

  20. maijā Līdumniekos notika ģimenes dienai veltīts pasākums. Tas ir tradicionāls pasākums, ka Līdumniekos notiek kopš 2011. gada.

  Tradicionāli pasākums notiek sportiskā garā, kur ģimeņu un draugu komandas sacenšas pildot/veicot dažādus uzdevumus. Šogad pasākumā startēja 5 komandas un katrai līdzi bija arī atbalstītāji. Lai varētu izpildīt sagatavotos uzdevumus komandēm bija nepieciešams ātrums, veiklība, trāpīgums, atjautība, saliedētība, komandas gars un, protams, veiksme.

  Beigās visi pasākuma dalībneki saņēma  medaļas un kopīgi baudījām auksto zupu.

  Pasākumu organizēja pagasta pārvalde sadarbībā ar novada sporta organizatoru.

 • Noslēdzas mācību gads

  Noslēgumam tuvojas mācību gads. Skolās jau izskanējis „Pēdējais zvans” 9. un 12. klašu skolēniem, sākušies eksāmeni.

  Visai skolai kopīgs noslēguma pasākums notiks:

  Ciblas vidusskolā 29. maijā pl. 13:45,

  Pušmucovas pamatskolā 31. maijā pl. 9:00,

  Ezersalas internātpamatskolā – 31. maijā pl. 9:00.

  Jūnijs – izlaidumu laiks.

  Ciblas vidusskolas 9. klases izlaidums būs 15. jūnijā plkst. 19.00, 12. klases izlaidums – 22. jūnijā plkst. 19.00.

  Pušmucovas pamatskolā izlaidums būs 15. jūnijā plkst. 18.00.

  Ezersalas internātpamatskolā – 4. jūnijā plkst. 15.00.

  31. maijā notiks izlaidumi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs:plkst. 12.00  – Ciblas PII,plkst. 14.00 —Blontu PII.

 • 2018./2019. māc. gada karjeras pasākumu maratons noslēdzies

  Domājot par šajā mācību gadā paveikto, ir gandarījums, jo ir bijusi veiksmīga sadarbība ar projektā iesaistīto skolu administrāciju, skolotājiem, uzņēmējiem un izglītojamajiem. Saku lielu paldies Pušmucovas pamatskolai, Ciblas vidusskolai un Ludzas Mūzikas pamatskolai par izturību VIAA IKAD Karjeras atbalsta novērtēšanas vizītes laikā 26.11.2018. Novērtēšanas vizītes slēdziens visās skolās – KAA darbs tiek nodrošināts nepieciešamā apjomā un kvalitātē.Labā ziņa ir tā, ka šis atzinums skolām derēs akreditācijas laikā.

  Pušmucovas p-skolas 2. – 5. klase 29.10.2018. iepazina profesiju daudzveidību Gorbunovas kundzes viesnīcā Ludzā. Skolēniem patika iemēģināt savu roku, bārmeņa, pavāra, administratora, oficianta un uzkopēja profesijās.

 • Pirmsskolas izglītības iestādēs - izlaidumi

  Abās Ciblas novada pirmsskolas izglītības iestādēs 31. maijā notiek izlaidums. Blontu bērnudārzu absolvē 7 audzēkņi, Ciblas bērnudārzu – 10 audzēkņi.

  BLONTU pirmsskolas izglītības iestāde no 3. jūnija, līdz 12. jūlijam nestrādās, jo darbiniekiem ir atvaļinājums. Šajā laikā tiks veikts arī remonts telpās. Iestādes vadītāja Gunta Stolere informē: – Bērnus dārziņā gaidām no 15. jūlija!

  Visu jūniju strādās pirmsskolas izglītības iestāde CIBLĀ. Tā būs slēgta no 1. jūlija līdz 11. augustam. Iestādes vadītāja Anita Grahoļska informē, ka jaunus audzēkņus bērnudārzā gaidīs no 12. augusta.

Pirmdiena, 14 Maijs 2018 08:13

16. maijā Ciblā - seminārs par mežu apsaimniekošanu

Uzrakstīja
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)
16. maijā Ciblā - seminārs par mežu apsaimniekošanu Attēls:pixabay.com

16. maijā Ciblas Tautas namā notiks LLKC mežu konsultāciju pakalpojumu centra rīkots informatīvs seminārs, kurā MKPC Ludzas biroja vecākais mežsaimniecības konsultants Ludvigs Karvelis informēs par šādām tēmām:

Pieteikšanās uz atbalstu „Natura 2000 maksājumi  meža īpašniekiem” – plkst. 9:00;

 Informācija par ES nozīmes biotopu inventarizāciju (Dabas skaitīšana) – plkst. 9:30;

 Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsta iespējas meža apsaimniekošanā – plkst. 10:00.

 Kafijas pauze un diskusijas – plkst. 12:00.

Programmu skatīt šeit!

Lasīts 3466 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 14 Maijs 2018 08:21

Atstāt komentāru

Pārliecinietes, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk ...